YEMEKUMBARA.COM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Onaylanması   

Yemekumbara.com üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve yemekumbara.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren yemekumbara.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

2. Hizmetlerin Tanımı

Yemekumbara.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından yemek siparişi verme imkânı sunar.

3. Yemekumbara.com üyelik sistemi

Yemekumbara.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” ve “şifre” ye sahip olur.

“Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı “kullanıcı adı” iki farklı üyeye verilmez.

“Şifre”  sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Yemekumbara.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Yemekumbara.com kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşamaz. Telefon numarası, paket servisi yapan restoranla siparişin daha çabuk ve doğru teslimi ile ilgili olarak paylaşılabilir.

Kullanıcının Yemekumbara.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için “Kullanıcı adı”  ve “Şifre” girmesi gereklidir.

4. Üye'nin yükümlülükleri

Üye Yemekumbara.com servislerinden yararlandığı sırada,

Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

Yemekumbara.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Yemekumbara.com’a ait olduğunu,

Yemekumbara.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Yemekumbara.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Yemekumbara.com' un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

Yemekumbara.com tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Yemekumbara.com' un sorumlu olmayacağını,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Yemekumbara.com' un sorumlu olmayacağını,

Yemekumbara.com' da sunulan hizmetlere Yemekumbara.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Yemekumbara.com' un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Yemekumbara.com' un sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

Yemekumbara.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Yemekumbara.com' dan tazminat talep etmemeyi,

Yemekumbara.com' dan izin almadan Yemekumbara.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

Yemekumbara.com' un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Yemekumbara.com' un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

Yemekumbara.com' un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye 'kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Müşteriler mal teslimi sırasında servisin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Sanal Merkez adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği, belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını ve yukarda sayılan tüm maddeleri kabul ve taahhüt etmiştir.

5. Yemekumbara.com' a Verilen Yetkiler

Yemekumbara.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Yemekumbara.com' un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı adı ve şifresi Yemekumbara.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Yemekumbara.com, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.

Yemekumbara.com, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

Yemekumbara.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Yemekumbara.com sorumlu tutulmayacaktır.

Yemekumbara.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Yemekumbara.com' un satışları, kendi bünyesinde bulundurduğu firmaların menülerinin o anki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Yemekumbara.com ilgili restoranda bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesiyle Yemekumbara.com ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

Yemekumbara.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Yemekumbara.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde üye, Yemekumbara.com' dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

Yemekumbara.com' da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Yemekumbara.com' da sanal restoranları bulunan firmalara aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Yemekumbara.com bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

Yemekumbara.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Yemekumbara.com' un sorumlu olmadığını kabul eder.

Yemekumbara.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Yemekumbara.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Yemekumbara.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması

Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

7. Vergilendirme

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Yemekumbara.com şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

8. Ürün Teslimatı

Restoranlar tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemekler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

9. Ürün İadesi

Online kredi kartı ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ücret iadesi aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılmaktadır:

Siparişin restorana iletilmediği, siparişin restorana iletilmiş olup da restoran tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen restoranın iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcının talebi üzerine yapılan iptal durumunda;

Sipariş verilen ürünlerin restoranda bir kısmının ya da tamamının mevcut olmaması nedeniyle verilen siparişin bir kısmının ya da tamamının iptali durumunda;

Kullanıcının adresinin restoranın gönderim alanı dışında olması nedeniyle yapılan iptal durumunda;

Restorana sipariş iletilememesi nedeniyle yapılan iptal durumunda;

Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle restoranın onayının alınmasının akabinde yapılan iptal durumunda ve sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda restoranın onayı üzerine yapılan iptal durumunda.

Online kredi kartı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, Yemekumbara.com’ un bünyesinde bulundurduğu restoranlar tarafından yapılmaktadır. Yemekumbara.com, restoranlar tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

10. Yemekumbara.com Kayıtlarının Geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Yemekumbara.com' un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Yemekumbara.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vs.) uygulanacaktır.

12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

13. Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

14. Fesih

Yemekumbara.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir